GARANT SERVISU

FAST ČR, a. s.
Technická 1701
Říčany u Prahy 251 01
tel.: 323 204 120
fax: 323 204 121
servis.praha@fastcr.cz
   
Otevírací doba :
Po    8:30 ---- 17:00
Út    8:30 ---- 18:00
ST    8:30 ---- 17:00
Čt    8:30 ---- 17:00
Pá    8:30 ---- 17:00

mapa


1. Prodávající poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) na zakoupený výrobek používaný v domácnosti záruku v trvání 24 měsíců.
Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí výrobku kupujícím.

2. Projeví-li se na výrobku během záruční doby vada, má kupující právo, aby tato vada byla včas a bezplatně odstraněna, případně není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné může kupující požadovat výměnu výrobku, týká-li se vada jen součásti výrobku výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo při významném rozporu s kupní smlouvou může od této smlouvy odstoupit.

3. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

Záruka platí při splnění následujících podmínek:
a) byly dodrženy pokyny uvedené v návodu na instalaci a obsluhu výrobku a všechny další pokyny uvedené v průvodní dokumentaci výrobku, jakož i na výrobku samotném.
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly provedeny pouze autorizovaným servisem.
c) byl předložen řádně vyplněný záruční list a doklad o koupi.
d) výrobek byl používán výhradně v souladu se svým určením.

4. Právo ze záruky uplatňuje kupující vůči prodávajícímu, a to prostřednictvím nejbližšího autorizovaného servisu. Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a při oprávněném uplatnění práva na opravu tuto bezplatně provede. Při uplatnění jiných práv ze záruky řeší reklamaci prodávající na základě posouzení vady autorizovaným servisem.

5. Důvody k neuznání reklamace:
a) kupující nepředloží řádně vyplněný záruční list
b) v záručním listě nebo na prodejním dokladu jsou provedeny svévolné změny
c) jedná se o závadu způsobenou vnějšími podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci) nebo nevhodnými provozními podmínkami.
d) k závadě výrobku došlo:

  • mechanickým poškozením výrobku nebo jeho části
  • nesprávnou obsluhou výrobku
  • neodborným zásahem třetí osoby
  • neodbornou instalací výrobku
  • používáním výrobku v rozporu s jeho určením
  • nevhodným skladováním
  • živelnou událostí

 

6. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi výrobku vážou podle zvláštních předpisů.